info.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | KARIÉRA JTEKT | JTEKT CZ – ZÁVOD PARDUBICE

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tato environmentální politika byla vytvořena vedením společnosti JTEKT Czech Republic s.r.o. a je vyjádřením postoje vedení společnosti a jejích zaměstnanců k životnímu prostředí.

Naším nástrojem trvalého zlepšování životního prostředí v rámci činnosti společnosti je norma ISO 14001, která od nás vyžaduje respektování nařízení a trvalé snažení se o prevenci případů znečištění. Ochrana a tvorba životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence znečišťování, patří k nejvyšším prioritám společnosti JTEKT Czech Republic s.r.o. Pro jejich splnění se vedení společnosti zavazuje k naplňování následujících zásad:

 • Soulad s environmentálními předpisy a jinými programy

  Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, které jsou na společnost aplikovatelné.

 • Minimalizace dopadů na životní prostředí

  Snižovat množství škodlivin vypouštěných v odpadních vodách, snižovat množství nebezpečných i ostatních odpadů, snižovat objem používání nebezpečných chemických látek, snižovat emise CO2 .

 • Optimalizace a snižování spotřeby přírodních zdrojů

  Trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií, vstupních surovin a materiálů.

 • Havarijní připravenost

  Prevence vzniku havarijních situací a minimalizace dopadů případných havárií na životní prostředí.

 • Hodnocení budoucích dopadů na životní prostředí

  Hodnotit dopady nových technologií a plánovaných výrobků na životní prostředí.

 • Vzdělávání zaměstnanců

  Cvičit a motivovat zaměstnance k šetření přírodními zdroji a ochraně ŽP.

 • Dodavatelé

  Vyžadovat od dodavatelů působících na území společnosti dodržování našich pravidel systému ochrany životního prostředí.

 • Otevřená komunikace

  Komunikovat se zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami o dopadu činností společnosti na životní prostředí.

Tuto snahu sdílejí všichni zaměstnanci společnosti. Společným úsilím se nám podaří začlenit naši průmyslovou činnost do prostředí, které ji zastřešuje.